Aba el Lissan 1918-08-08 – Wadi Ghadaf 1918-08-18 – Jefer 1918-08-11 – Bair 1918-08-15 – Akaba 1918-08-05 – Rumm 1918-08-04 – El Umdeisisat 1918-08-19 – Akaba 1918-08-01 – Akaba 1918-08-07 – El Hadi 1918-08-17 – Aba el Heiran 1918-08-06 – Amri 1918-08-13 – Wadi Nejd 1918-08-03 – Um Kharug 1918-08-12 – Muaggar 1918-08-20 – Thlaithukhwat 1918-08-25 – Um Kharug 1918-08-24 – Kusair el Amr 1918-08-21 – Aba el Lissan 1918-08-26 – Ammari 1918-08-23 – Azrak 1918-08-22 – Wadi Itm 1918-08-02 – G.H.Q. 1918-05-15 – G.H.Q. 1918-05-05 – Aba el Lissan 1918-05-04 – Sinai 1918-05-14 – Imogen 1918-05-19 – Sinai 1918-05-01 – Cairo 1918-05-07 – Cairo 1918-05-17 – Sinai 1918-05-06 – Wadi Hafira 1918-05-16 – Hesa 1918-05-30 – Jerusalem 1918-05-03 – Fagair 1918-05-28 – Mudowwara 1918-05-25 – Disi 1918-05-24 – Towani 1918-05-29 – Akaba 1918-05-21 – Aba el Lissan 1918-05-27 – Akaba 1918-05-26 – Akaba 1918-05-23 – Aba el Lissan 1918-05-22 – G.H.Q. 1918-05-02 – Retm 1918-04-18 – Jurf el Derawish 1918-04-11 – Wadi el Hafir 1918-04-05 – Wadi el Jinz 1918-04-04 – Waheida 1918-04-14 – Shahm 1918-04-19 – Khabr el Abid 1918-04-01 – El Atara 1918-04-06 – Guweira 1918-04-13 – Aneyza 1918-04-03 – Odroh 1918-04-12 – Ramleh 1918-04-20 – Aba el Lissan 1918-04-25 – Cairo 1918-04-29 – Disi 1918-04-21 – Arethusa 1918-04-27 – Waheida 1918-04-23 – Aba el Lissan 1918-04-22 – Aba el Lissan 1918-04-02 – Umtaiye 1918-09-18 – Bair 1918-09-05 – Umtaiye 1918-09-14 – Ifdein 1918-09-19 – Aba el Lissan 1918-09-01 – Nasib 1918-09-17 – Azrak 1918-09-06 – Mezerib 1918-09-16 – Gian Khunna 1918-09-13 – Kiswe 1918-09-30 – Azrak 1918-09-20 – Deraa 1918-09-28 – Nueime 1918-09-25 – Umtaiye 1918-09-24 – Ramleh 1918-09-21 – Sheikh Saad 1918-09-27 – Sheikh Miskin 1918-09-26 – Um el Surab 1918-09-22 – Wadi Musa 1918-01-18 – Guweira 1918-01-11 – Nagb Shtar 1918-01-15 – Shobek 1918-01-19 – Abu Tarfeiya 1918-01-01 – Aba el Lissan 1918-01-16 – Wadi Itm 1918-01-10 – Tafileh 1918-01-20 – Mezra 1918-01-28 – Akaba 1918-01-02 – Alexandria 1918-07-08 – Palestine 1918-07-11 – Mansurah 1918-07-04 – Cairo 1918-07-09 – Mansurah 1918-07-01 – Cairo 1918-07-06 – Cairo 1918-07-13 – Akaba 1918-07-31 – Wejh 1918-07-03 – Akaba 1918-07-28 – Aba el Lissan 1918-07-29 – Borulos 1918-07-26 – Aba el Lissan 1918-06-08 – Sinai 1918-06-18 – Alexandria 1918-06-15 – Themed 1918-06-05 – G.H.Q. 1918-06-19 – Sultani 1918-06-01 – Jurf 1918-06-07 – Cairo 1918-06-17 – Wadi Mojeb 1918-06-06 – Arethusa 1918-06-10 – Cairo 1918-06-13 – Suez 1918-06-12 – Cairo 1918-06-20 – Jidda 1918-06-25 – Mansurah 1918-06-21 – Um el Rusas 1918-06-02 – Cairo 1918-10-08 – Sebaste 1918-10-05 – Kuneitra 1918-10-04 – Damascus 1918-10-01 – Sinai 1918-10-07 – Ramleh 1918-10-06 – Cairo 1918-03-08 – Nagb Shtar 1918-03-18 – Akaba 1918-03-15 – Akaba 1918-03-04 – Shobek 1918-03-19 – Cairo 1918-03-01 – Akaba 1918-03-17 – Borulos 1918-03-06 – Guweira 1918-03-16 – Borulos 1918-03-13 – Guweira 1918-03-30 – Suez 1918-03-12 – Sadaka 1918-03-20 – Akaba 1918-03-21 – Khabr el Abid 1918-02-08 – Hesban 1918-02-18 – Tafileh 1918-02-11 – Guweira 1918-02-05 – Odroh 1918-02-04 – Ghor el Safi 1918-02-14 – Basta 1918-02-09 – Tafileh 1918-02-19 – Seil Hesa 1918-02-17 – Wadi Dhahal 1918-02-16 – Shobek 1918-02-10 – Buseira 1918-02-13 – Wadi Araba 1918-02-20 – Rafa 1918-02-28 – Beersheba 1918-02-21 – Jerusalem 1918-02-27 – Ramleh 1918-02-22 – Wadi Itm 1917-08-04 – Alexandria 1917-08-14 – Jidda 1917-08-01 – Cairo 1917-08-07 – Akaba 1917-08-17 – Hardinge 1917-08-06 – Hardinge 1917-08-16 – Kuntilla 1917-08-21 – Akaba 1917-08-22 – Hardinge 1917-08-02 – Abu Sawana 1917-11-08 – Abu Sawana 1917-11-11 – Kseir 'Hallabat 1917-11-05 – Hamad 1917-11-04 – Minifir 1917-11-09 – Wadi Dhirwa 1917-11-01 – Tell el Shahab 1917-11-07 – Ghadir Abyadh 1917-11-06 – Wadi Itm 1917-11-30 – Ain el Beidha 1917-11-03 – Azrak 1917-11-12 – Jefer 1917-11-25 – Bair 1917-11-24 – Akaba 1917-11-26 – Wadi Butm 1917-11-23 – Ammri 1917-11-02 – Wadi Aish 1917-05-18 – Abu Raga 1917-05-14 – Kalaat el Zereib 1917-05-09 – Dizaad 1917-05-19 – Mellaha 1917-05-01 – Wejh 1917-05-07 – El Shegg 1917-05-17 – Wadi Hamdh 1917-05-06 – El Kurr 1917-05-10 – Abu Saad 1917-05-13 – Abu Tarfeiyat 1917-05-30 – Wejh 1917-05-03 – Wadi Arnoua 1917-05-12 – Wadi Abu Arad 1917-05-20 – Arfaja 1917-05-25 – Kaseim Arfaja 1917-05-24 – Bir Fejr 1917-05-21 – Isawiya 1917-05-27 – Maiseri 1917-05-26 – El Jaala 1917-05-23 – Khabrat Ajaj 1917-05-22 – Abu Markha 1917-04-08 – Wadi Hamdh 1917-04-11 – Km. 1121 1917-04-05 – El Fershah 1917-04-04 – Wejh 1917-04-14 – Abu Markha 1917-04-01 – Bir el Amri 1917-04-07 – El Fershah 1917-04-06 – Wadi Geraia 1917-04-10 – Magrah el Semn 1917-04-03 – W. Hamdh 1917-04-28 – Magrah Raal 1917-04-27 – Wadi Medeifein 1917-09-08 – Km. 587 1917-09-18 – Rumm 1917-09-11 – Guweira 1917-09-09 – Mudowwara 1917-09-19 – Wadi Itm 1917-09-07 – Mudowwara 1917-09-17 – Wadi Dumma 1917-09-16 – Hesma 1917-09-10 – Rumm 1917-09-13 – Akaba 1917-09-12 – Rumm 1917-09-20 – Rumm 1917-09-28 – Itm el Imran 1917-09-21 – Hawara 1917-09-27 – Wadi Itm 1917-09-26 – Akaba 1917-09-22 – Semna 1917-01-18 – Suva 1917-01-14 – Harrat Gelib 1917-01-19 – Nakhl Mubarak 1917-01-01 – Bir Waheidi 1917-01-17 – Yenbo 1917-01-03 – Wadi Dhulm 1917-01-20 – Cairo 1917-01-28 – Wejh 1917-01-25 – Habban 1917-01-24 – Abu Zereibat 1917-01-21 – Hardinge 1917-01-27 – Kurna 1917-01-23 – Nagb Dhifran 1917-01-02 – Sudr Heidan 1917-07-08 – Alexandria 1917-07-15 – W. Yitm 1917-07-05 – Guweira 1917-07-04 – Suez 1917-07-09 – Jeida 1917-07-19 – Km. 479 1917-07-01 – Bir Mohammed 1917-07-07 – Dufferin 1917-07-17 – Akaba 1917-07-06 – Cairo 1917-07-16 – Cairo 1917-07-10 – Cairo 1917-07-13 – Nagb el Shtar 1917-07-03 – Alexandria 1917-07-12 – Dufferin 1917-07-20 – Jidda 1917-07-22 – Fuweileh 1917-07-02 – El Wagf 1917-06-19 – Wadi Bair 1917-06-01 – El Jefer 1917-06-30 – Nebk 1917-06-03 – Bair 1917-06-20 – Bair 1917-06-28 – Ifdein 1917-06-25 – Minifir 1917-06-24 – Rijt el Herar 1917-06-29 – El Ghadaf 1917-06-21 – W. Maghara 1917-06-27 – Dhaba 1917-06-26 – Hemme 1917-06-23 – Wadi Mishnag 1917-06-22 – Ageila 1917-06-02 – Wadi Itm 1917-10-08 – Suez 1917-10-11 – Akaba 1917-10-15 – El Kasr 1917-10-05 – Km. 489 1917-10-04 – Suez 1917-10-14 – Akaba 1917-10-09 – Wadi Hafir 1917-10-01 – Rumm 1917-10-07 – Imshash Hesma 1917-10-06 – Ismailia 1917-10-13 – Shegg 1917-10-30 – Bair 1917-10-31 – Shedia 1917-10-03 – Kelab 1917-10-12 – El Jefer 1917-10-28 – Rumm 1917-10-25 – Wadi Itm 1917-10-24 – Shedia 1917-10-27 – Wadi Hafir 1917-10-26 – Batra 1917-10-02 – Abu Zereibat 1917-03-11 – Abu Markha 1917-03-15 – Wadi Tleih 1917-03-14 – Seil Arja 1917-03-10 – Wadi Gara 1917-03-13 – Wadi Turaa 1917-03-30 – Bir el Amri 1917-03-31 – Wejh 1917-03-03 – Wadi Kitan 1917-03-12 – El Jurf 1917-03-28 – Aba el Naam 1917-03-29 – Wadi Meseij 1917-03-27 – Wadi Serum 1917-03-26 – Lama 1917-03-02 – Kantara 1917-12-08 – G.H.Q. 1917-12-11 – Gaza 1917-12-09 – Wadi Hawara 1917-12-01 – Suafa 1917-12-10 – Cairo 1917-12-13 – Ramleh 1917-12-30 – Tell el Shahm 1917-12-31 – Akaba 1917-12-03 – Gaza 1917-12-12 – Akaba 1917-12-28 – Akaba 1917-12-25 – Guweira 1917-12-29 – Suez 1917-12-21 – Abu Sawana 1917-12-27 – Guweira 1917-12-26 – Wadi Itm 1917-12-02 – Arethusa 1917-02-04 – Suez 1917-02-01 – Wejh 1917-02-06 – Arethusa 1917-02-20 – Cairo 1917-02-22

SMOOTH vs/ STRIATED: [Appendix II (“Table of our movements or position-at-night”) from T. E. Lawrence's Seven Pillars of Wisdom: A Triumph (Jonathan Cape, 1979 Edition), alphabetized by date in International Standard ISO 8601 notation]